top of page

Cases

thumbnail_IMG_2055.jpg

Leg/Læring - inspiration til undervisere

”At være kreativ og legende gennem hele livet, er en central del af det at være menneske og indgå i meningsfulde og nyskabende fællesskaber og en nødvendighed i en omskiftelig og global verden”. 

 

Formuleringen er skabt i tilknytning til det landsdækkende Playful Learning projekt igangsat af LEGO.

 

Og hvordan gør man så det? Hvordan får man legen bragt bedre i spil i uddannelsessammenhæng? Hvordan tilrettelægger man og faciliterer man helt konkret legende processer? Og hvordan kan vi egentlig arbejde med legen, når vi taler om voksne?

 

Som led i Playful Learning projektet har jeg gennem flere ombæringer holdt foredrag, workshops og i det hele taget været sparringspartner for undervisere fra flere af de deltagende professionshøjskoler knyttet til projektet og dermed hjulpet dem på vej ift. inddragelse af legen på en kvalificeret måde.

Udvikling af et fagligt og kollegialt fællesskab i en personalegruppe 

I forbindelse med fusion af to afdelinger under Børne-, Unge- og Familiecenter Skive, var personale og ledelse samlet på internat for at arbejde med  organisatoriske  "highlights" fra fortiden, som kunne bidrage til et fundament for en fælles fremtid. 

 

Gennem en kreativ og refleksiv workshop indkredsede deltagerne essensen af det ”gode kollegiale fællesskab”, samtidig med at dagen som helhed også blev et udtryk for, hvordan et godt kollegialt fællesskab helt konkret mærkes på egen krop.

 

Processen var bygget op omkring en fænomenologisk metode og tog sit afsæt i deltagernes egne levede erfaringer, som blev koblet med ønsker og visioner for det fremtidige samarbejde i den nye organisationskonstellation.

thumbnail_IMG_2050.jpg
FU-WEB-003.jpg

Lederudvikling og samskabelse

I Frederikshavn Kommune står HR-afdelingen sammen med direktionen og chefgruppen bag et udviklingsforløb, de kalder ” Bæredygtig Fremdrift”, som er rettet mod nye ledere på tværs af kommunens centre.

 

Ambitionen med ledelsesforløbet er at understøtte det tværgående lederskab og sætte fokus på retningen for ledelse i Frederikshavn Kommune. Derudover håber man også, at udviklingsforløbet kan bidrage til at organisationens mange ressourcer bliver sat i spil på nye måder,  så man på den måde også kan udnytte organisationens samlede ressourcer og potentialer bedst muligt. 

 

Med afsæt i ledernes besøg rundt omkring i den øvrige organisation, lokalsamfundet og netværk hjalp jeg ledergruppen med at se nye muligheder og perspektiver gennem kreativ samskabelse, samtidig med at jeg gav dem helt konkrete anvisninger på, hvordan de selv kunne arbejde med leg som indgang til det at være nytænkende.

 

 

Samskabende seminar om udviklende fællesskaber i folkeskoler og dagtilbud

Som mange andre kommuner står Rebild Kommune overfor en stor opgave ift. at sikre bedre inklusion og udviklende fællesskaber i kommunes skoler og institutioner. Og hvordan gør man så lige det?  

 

På et dagsseminar faciliterede jeg en kreativ proces for de deltagende lederne, hvilket gav dem mulighed for at udforske nogle af de problemstillinger, de selv havde peget på forud seminariet. Problemstillinger, som afspejlede stor kompleksitet og som jeg hjalp gruppen med at få omformuleret og forenklet, inden vi mødtes, og dermed optimerede og kvalificerede den samskabende proces. 

 

Ofte når vi udpeger et problem, tager vi ikke i tilstrækkelig grad bestik af problemets karakter men oplever en handletrang, der fluks får os til at gå i løsnings-mode. På seminaret arbejdede vi med en grundig problemudforskning for at undersøge de forskellige problemstillinger dybere, forenkle dem og dermed skabe det bedst mulige afsæt for det fortsatte udviklingsarbejde. 

thumbnail_IMG_2056.jpg
design-glas.jpg

Personaledag i Socialministeriet

En afdeling under Socialministeriet ønskede hjælp til at indkredse de centrale værdier for deres fremtidige samarbejde i afdelingen. 

 

Jeg indledte, efter ønske fra lederen, med et kort teoretisk oplæg om den hyperkompleksitet organisationer er en del af i dag, og som kræver nye måder at tænke, samarbejde og lede på. Oplægget ledte hen til en introduktion af 3 forskellige vidensformer, hvor særligt den vidensform der benævnes not-yet-embodied-knowledge blev udfoldet, fordi den netop var central for de udfordringer gruppen, som mange andre organisationer også står overfor. Hvordan tænker vi fremtiden og kan vi overhovedet det?Handler det ikke mere om at forbinde sig med det-vi-endnu-ikke-ved på en intuitiv og lyttende måde?

 

Med afsæt i Undringskompasset og dermed en kreativ og filosoferende tilgang blev der fundet frem til og reflekteret over de opgaver, gruppen særligt fandt udfordrende og vigtige og vi fik dermed indkredset kontorets fundament for et godt fremadrettet fællesskab. 

Innovationsudvikling

Gennem de år jeg var ansat i LEGO arbejdede jeg med forskellige indgange til innovation og blandt mange forskellige grupper i organisationen, hvilket sidenhen er fortsat i andre organisationer.  

 

Fællesnævneren for de processer og opgaver jeg har løst gennem årene, har altid været leg sammenkoblet med refleksioner over de erfaringer, en gruppe har gjort sig. Dvs. jeg lader aldrig legen stå alene, med mindre den ”kun” har til formål at skabe ny energi eller være en indgang til at folk møder hinanden og får skabt den nødvendige kontakt for en god proces. 

 

Jeg leger altid med respekt for, at det er voksne og professionelle sammenhænge jeg faciliterer i. Og jeg kalder det leg, fordi jeg kan give et videnskabeligt belæg for, hvad leg er og kan betyde for mennesker og processer. 

 

Ofte bringer jeg også fænomenologi og konkrete innovations-/eller forandringsskabende modeller i spil, som jeg har udviklet gennem årene og beskrevet videnskabeligt. Heraf kan nævnes FIE og Undringskompasset. 

dorte.JPG
bottom of page