Forskning

Som lektor og forsker på Aalborg Universitet underviser jeg bl.a. på kommunikationsstudiet, masteren KREA og i entreprenørskab, ligesom jeg faciliterer interne processer i organisationen.

 

Mit afsæt er en Erhvervs-ph.d. i leg for voksne, en master i børne- og ungdomskultur og æstetiske lærerprocesser, en kunstuddannelse, IT-uddannelse og en årrække som konsulent og leder i IT-branchen.

 

Som den første i Danmark har jeg skrevet en ph.d. rettet mod leg i professionelle sammenhæng som organisationer. Min ph.d. baserede sig på 3 års forskning i LEGO (2008-2011), som blev fulgt op af forskning i Socialt Udviklingscenter (SUS).

 

I 2013 var jeg initiativtager til udvikling af det første Play Lab i Danmark, som indtil nu har været afsættet for flere års forskning i leg og læring ift. universitetsstuderende.

 

I 2018 var jeg med til at søsætte Danmarks første legetænketank, som er et tværfagligt, mangfoldigt forum, hvor mennesker med en professionel interesse i leg kan mødes.

 

Legetænketankens hjemmeside finder du her.  

Bøger

DEN LEGENDE ORGANISATION – når livet leger med os - beskriver hvordan to vidt forskellige organisationer – den store internationale virksomhed LEGO og den mindre nonprofit organisation SUS har bragt legen i spil i deres organisationer.

Bogen giver desuden en række praktiske anvisninger på, hvordan man selv som leder, ansat, konsulent eller underviser kan få mere leg ind i hverdagen.

 

"Legen er og har altid været nøglen til menneskets udvikling. Når vi leger, træder vi ind i en anden tid, et andet rum, hvor det ikke længere er urets tid og den effektive arbejdslivstænkning, der gør sig gældende. I stedet er det livets eget taktslag, der forbinder os med hinanden, skaber glæde, kreativitet, fornyet energi og et dybfølt engagement. I legen er vi ikke længere på ydersiden af verden, men i kontakt med livet selv og hinanden på en kærlig og tillidsfuld måde i kraft af legens særlige legefællesskaber."

Køb bogen her  

DIALOGISK PROCESFACILITERING

Dette kapitel argumenterer for, hvordan organisatorisk nybrud kalder på en særlig faciliteringsform, hvor leg er central i kraft af dens evne til at udvikle skabende fællesskaber, særlige dialoger og dermed en faciliteringspraxis. I det følgende introducerer vi indledningsvist organisatoriske nybrud som den an- ledning, vores tilgang til facilitering skal forstås ud fra og fremlægger, hvad vi forstår ved leg og den dialogform og særlige fælleskab, legen fremkalder. Dernæst diskuterer vi facilitering som en praxis, der udfolder sig i et dynamisk samspil mellem gruppe, proces og facilitator, hvilket vi introducer som ’faciliteringskom- passet’. Afslutningsvis betones, hvordan leg i facilitering knytter sig til troen på emergens, som det at noget nyt og også eksistentielt værdifuldt dukker frem, når vi leger sammen i en organisatorisk ramme, hvor ønsket er at skabe organisa- toriske nybrud og innovation...

Køb bogen her

DIALOGISK AKTIONSFORSKNING

I ET PRAKSISNÆRT PERSPEKTIV

Dette kapitel spørger til en indlysende sandhed i aktionsforskningen, nemlig at aktionsforskningens mål er at skabe forandring gennem aktioner i feltet og i den medvirkende organisation. Men hvad betyder det i grunden som aktionsforsker at skabe forandring i en organisation? Hvad er det for spor og virkninger ind i feltet, som aktionsforskeren efterlader sig, efter at have afsluttet aktionsforsk- ningsprojektet? Hvorledes kan man i den senmoderne organisationstænkning, hvor forandring anskues som noget, der foregår via uforudsigelige og emergente øjeblikke, tænke og forstå de forandringer, som en aktionsforsker kan håbe på at igangsætte sammen med praktikerne?

Købe bogen her

FORTÆLLINGER FRA U'ET

Lone BellingThomas Gerstrøm (red.)

Køb bogen her

LEG I SKOLEN

I dette kapitel har jeg forsøgt at introducere leg som en særlig praxis i den danske folkeskole gennem en introduktion af legens forskellige rum – frirummet, læringsrummet, det eksistentielt transformerende rum og det sociale rum. Som al teori om praksis kan modellen fremstå fortænkt, idet der naturligvis er overlap og bevægelser, der finder sted fra rum til rum i den samlede legeproces. Ambitionen har været at give den enkelte lærer, leder eller pædagog et kompas, denne kan navigere efter som gruppe og ift. egen undervisnings-planlægning. Og jeg håber derfor at være tilgivet denne forenklede fremstilling af legens rum og korte redegørelse af et så komplekst livsfænomen som leg primært gennem Gadamer optik...

Køb bogen her