Brænd igennem som facilitator

og lær at hjælpe andre i mål 

FACILITERINGSUDDANNELSEN 

Faciliteringsuddannelsen er til dig, der leder møder, processer og 

projekter og ønsker at udvikle dine personlige og professionelle kompetencer som facilitator. 

Du elsker at uddanne dig og har ambitioner om at være en stærk og kreativ facilitator med stor selvindsigt, handlekraft og et solidt teoretisk fundament. Derfor introduceres du til teoretisk stof på MASTER-niveau, som du selv kan bringe med ind i egen praksis. Men du kan på en anden side godt undvære eksamensprojekter og ECTS-point, da du som mange andre har nok at tage dig til i hverdagen. 

Faciliteringsuddannelsen ligger 2 dage ad gangen, så du i de mellemliggende perioder mellem kursusdagene kan arbejde videre med egne læringsmål og udfordringer i egen organisation. 

HVAD SIGER KURSISTERNE SELV? 

 • Jeg syntes, det var SÅ spændende og inspirerende - både undervisningen, "træningen" og at møde et nyt netværk, hvilket har forandret mine perspektiver og tilgang til det at tænke og arbejde med facilitering i vores organisation og andre sammenhænge.

 • Det har udfordret og udviklet mit syn på mulighederne for at facilitere.

 • Er blevet meget mere bevidst om hvordan jeg skal arbejde med forandring og strategi i daglig praksis. Jeg øver mig på at medarbejderne får gode relationer - bliver “gode legekammerater”.

 • Jeg er blevet lidt overrasket over, hvad fx billedlige udtryk kan bidrage med i en opdagelsesproces, og så er jeg også blevet mindet om, hvor genialt det kan være at anvende procesværktøjer. De kan i den grad bidrage til nye, kvalificerede veje.

 • Der er en fantastisk stemning på holdet og to super dygtige og engagerede undervisere.

UDDANNELSEN KORT FORTALT:

 • I Faciliteringsuddannelsen udfordrer, støtter, underviser og inspirerer vi dig til at arbejde med facilitering i komplekse sammenhænge. Det kan være i organisationer eller uddannelsesinstitutioner. 

 

 • Uddannelsen er bygget op som en vekselvirkning mellem teori, praksis og supervision.

 

 • Du trænes således i det at facilitere, designe og stå for processer med afsæt i de nyeste metoder og teorier koblet med refleksion over egen praksis.

 

 • Vi mener, at god facilitering ikke kun indbefatter teknikker men også refleksion over egen læring. Derfor inddrager vi supervision til sikring af, at du får en kompetent feedback på netop dine erfaringer, udfordringer og ikke mindst i kraft af feedbacken bevarer lysten og motivationen til at fortsætte med at udvikle dig som facilitator.

HVEM ER UDDANNELSEN RETTET MOD?

 • Ledere, projektledere

 • Interne konsulenter, HR-medarbejdere 

 • Selvstændige konsulenter og facilitatorer

 • Undervisere

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE?

I uddannelsen bliver du trænet i at hjælpe grupper til at være samskabende omkring nye løsninger på komplekse problemstillinger, så disse bliver i stand til at bevæge sig ud i ukendt terræn og tænke det utænkelige på en gensidig anerkendende måde. 

 

Uddannelsens kerne er at lære at understøtte nyskabende og menneskelige møder, hvor vi reelt ser hinanden, opgaven og os selv på ny, som afsæt for forandring, udvikling eller ny læring på både individ, gruppe og organisationsniveau. 

 

Uddannelsens er inspireret af humanistiske og æstetiske tilgange til organisationsudvikling. Du vil således komme til at arbejde med skabende fællesskaber, generative dialoger, kreative udtryksformer og ansvarlig innovation mv.

 

At facilitere handler om at få mennesker til at samarbejde, kommunikere, innovere og lære sammen, så den fælles opgave bliver lettere at løse. Dette gælder for møder, workshops, seminarer, lærings- og udviklingsforløb eller forandringsprocesser, hvor evnen og kompetencen til at være en dygtig facilitator er central. Fællesnævneren og fundament for at nå i mål med alle disse forskellige former for proceser er altid meningsfulde dialoger og processer! Det er det vi træner og underviser vores facilitatorer i.

HVEM UNDERVISER PÅ UDDANNELSEN?

Vi er begge særdeles erfarne facilitatorer og kreative akademikere tilknyttet Aalborg Universitet og kan således tilbyde dig den nyeste viden indenfor facilitering, hvor leg, krativitet, innovation og organistorisk ledelse- og udviklingsprocesser er central.

 

Katrine Schumann er selvstændig organisationskonsulent med mange års erfaring i uddannelse af ledere og konsulenter og forfatter til en række artikler om facilitering og ledelse.

 

Selv er jeg forsker og lektor på Aalborg Universitet og leder af Play Lab samt forfatter til en række danske og internationale artikler og bogkapitler udover at være en erfaren formidler og proceskonsulent.

HVORFOR BÅDE PRAKSIS, TEORI OG SUPERVISION I UDDANNELSEN?

Vi mener, at det er afgørende, at man ikke alene fokuserer på teknikker og værktøjer. Som dygtig facilitator skal man også være i stand til at reflektere over, hvad man gør hvorfor på et kvalificeret vidensgrundlag og dermed udvikle sin egen intuition for øjeblikkets kalden

 

Uddannelsen vil  introducere dig til den nyeste videnskabelige viden og metoder indenfor facilitering og organisationsudvikling, men du vil også komme til at arbejde med udvikling af din egen "stil". Du vil således både lære teorier bag det at facilitere og komme til at arbejde med din egen praksis og dermed dine udfordringer. ​

 

Og så ved vi, at der er en stor risiko for at brænde ud, hvis man ikke har nogle at sparre med. For at undgå "empatitræthed" arbejder vi derfor også med supervision som en del af forløbet.

HVORDAN ER UDDANNELSEN SAT SAMMEN?

De 3 undervisningsmoduler består af to sammenhængende dage hver gang, hvor vi kombinerer teori, praksis og supervision rettet mod: 

 1. dine læringsmål og udviklingsønsker

 2. kombination af øvelser, værktøjer og teoretiske oplæg

 3. et fælles læringsrum med indflettet supervision 

 

Hvert modul er således en vekselvirkning mellem udforskning af dit udviklingsønske, ’teoribidder’, øvelser og værktøjer samt kollegial sparring som en fælles feedback fra undervisere og øvrige deltagere.

 

Undervisningen ligger 2 dage ad gangen, så du i den mellemliggende periode kan arbejde  med dine behov. Prøve noget af, og på næste kursusgang få sparring på det du er udfordret eller optaget af, samtidig med at der bygges videre på netop dine udviklingsønsker.

 

Uddannelsen består helt overordnet af 3 moduler, der har fokus på:

 

1. Faciliteringslandskabet - kompleksitet og emergens som grundvilkår

Her arbejder vi med, hvordan man kan forstå og navigere i organisatoriske forandrings-, innovations- og ledelsesprocesser samt sætte rammen for facilitering gennem en æstetisk faciliteringsform. Vi vil her komme ind på de præmisser, vi som facilitatorer navigere under for bedre at forstå, hvorfor netop den legende og dermed også æstetiske organisationudviklingstilgang er så vigtig. Hvad kan denne helt konkret tilbyde ift. andre faciliterings-former og hvad er den æstetiske form kendetegnet ved.

 

2. Faciliteringskompasset – processer, værktøjer og gruppedynamikker

Faciliteringskompasset er det GPS-udstyr, vi bringer ind som metafor for æstetiske faciliteringsprocesser. Et kompas, der hjælper dig til bedre at designe, navigere i og forstå det dynamiske samspil, der eksisterer mellem gruppe, proces, dig selv som facilitator, sagen selv og så det mål du er orienteret imod. Vi har her fokus på FIE som en procesform, et procesdesign og gruppedynamikker.

 

3. At udvikle din egen faciliteringspraxis - at udvikle dig selv som facilitator og menneske

Sidste modul har fokus på, hvordan facilitering kan bevæge sig fra at være en funktionel praksis rette mod bestemte teknikker til også at være en praxis. Dvs. en konstant prøvende, legende, lyttende, dialogisk, instruerende og søgende måde at være til stede på som facilitor, som afspejler sig i den særlige forholdemåde, du trænes i. En forholdemåde der er fri, intuitiv og sensitiv i sin form og som hjælper til at åbne op for meningsfulde og nytænkende dialoger.

 

Sidste modul handler således om at hjælpe dig med at udvikle dit eget gehør for faciliteringsopgaven.

 

Du kan læse mere om faciliteringskompasset, som uddannelsen tager sit afsæt i i kapitlet Faciliteringskompasset (2018) fra antologien Dialogisk procesfacilitering, som Katrine og jeg har forfattet.

HVAD KOSTER UDDANNELSEN OG HVORDAN KOMMER JEG MED?
Uddannelsen koster 24.800 ex. moms

ELLER

du kan tage en kollega med og opnå 20% i rabat, som en del vælger. Prisen bliver da kr. 19.840 pr. person ex. moms - incl. materialer og ophold på dejlige og nøje udvalgte kursussteder.


RING eller skriv til Ann Charlotte Thorsted tlf. 2922 8540 eller thorsted33@hotmail.com, hvis du har spørgsmål - og ønsker at høre mere om uddannelsen eller ønsker at blive tilmeldt.

"Jeg har allerede anbefalet uddannelsen på mit arbejde og blandt venner - fordi uddannelsen er sjov, inspirerende, tankevækkende og giver brugbare værktøjer/øvelser, som jeg kan gå direkte hjem og anvende i mit job".

1/7

 

FILOSOFIEN bag min faciliteringstilgang

At facilitere betyder at gøre noget lettere. I mit arbejde betyder det at gøre processen lettere for de grupper og dermed også mennesker og organisationer, jeg samarbejder med i faciliterede processer eller læringsforløb. At være facilitator er udfordrende og en kunstart, vil jeg endog vove at sige. Det ved alle, som arbejder med facilitering i det daglige. Det kræver stor sensibilitet, intuition, empati, gehør, viden og erfaring at få mennesker til at samarbejde og indgå i meningsfulde dialoger og læringsforløb, der kan lede en gruppe og den enkelte nye steder hen. Men på trods af de udfordringer man møder som facilitator, holder jeg stadig meget af facilitatorrollen, fordi jeg ganske enkelt også holder af at arbejde sammen med mennesker.

 

Gennem mange år har jeg arbejdet teoretisk og praktisk med kreative processer, hvor leg som æstetisk udtryksform er central. Dvs. som facilitator og underviser inddrager jeg legen, når det er passende ift. den kontekst og dermed situation, jeg befinder mig i - altid med stor respekt for at det er voksne og ikke børn, jeg står overfor. Og hvorfor så det, kunne man spørge. Hvorfor overhovedet begynde at tale om leg ift. voksne? Det lange svar finder du i min mange artikler og bøger. Det korte er; at leg er eminent til at få mennesker til at kommunikere, samarbejde, være kreative og lære nyt

 

Mit mål som facilitator er altid, at få deltagerne i processen til at være samskabende omkring nye løsninger på komplekse problemstilliner - og dermed hjælpe grupper til at bevæge sig ud i ukendt terræn og tænke det utænkelige på en gensidig anerkendende måde. Men jeg taler ikke kun om forandringsprocesser, læreprocesser eller innovation styret af rationelle, fornuftige, videnskabelige, systemopsatte eller økonomiske interesser. Jeg er også optaget af, at det vi gør i æstetiske (legende og filosoferende) facilitationsforløb sker på et meningsfuldt og etisk grundlag - både ift. dem der inddrages i processerne og det resultat, processerne leder hen til.

 

Derfor taler jeg også om "ansvarlig innovation" og læringsforløb, hvor vi gennem leg og filosofi indgår i autentiske, nærværende, tillidsfulde, inddragende og selvforglemmende mellemmenneskelige møder, som vi som facilitatorer skal kunne forvalte på en respektfuld måde.

 

Som jeg ser det, er det min fornemmeste opgave som facilitator, proceskonsulent og underviser at være i stand til at hjælpe grupper hen mod etisk funderede og meningsfulde dialoger, der er med til at gøre en forskel. Der hvor legen ikke helt slår til, trækker jeg på filosofien og inddrager f.eks. sokratiske undringsprocesser inspireret af min mand Finn Thorbjørn Hansen, der som filosof  har beskæftiget sig med netop dette felt i mange år.

Mit afsæt er fænomenologisk. Dvs. min opmærksomhed er altid rettet mod praksis og dermed konkrete erfaringer og herfra de forskellige livsfænomener, vi bliver optaget af som f.eks. tillid, mod, livsglæde, håbsløshed. I kraft af fænomenologien forsøger jeg at gøre det umiddelbart svært begribelige og ofte uforståelige mere klart. Det kan være kommunikationsvanskeligheder, ledelsesudfordringer eller dårligt fungerende lærerprocesser.

 

Gennem samtaler og kreative øvelser hjælper jeg organisationer og den enkelte med at blive klogere på sig selv, hinanden og det de er optaget. Sagt lidt mere filosofisk: at komme i større resonans med det meningsfulde i livet. Personlig eller organisatorisk udvikling sker kun, når vi kan se en mening med det vi foretager os og en klar sammenhæng til vores egne værdier.

Min forskning af legens betydning for voksne i professionel sammenhæng har bl.a. ført til udvikling af Læringskompasset, Facilitatorkompasset og FIE (innovationsmodel). Alle mine modeller er beskrevet i en række bøger og artikler. Fællesnævneren for dem alle er, at de tilbyder et navigationsudstyr til at finde vej i den enorme kompleksitet, vi alle er omgivet af som leder, facilitatorer, konsulent, HR-medarbejder, underviser mv.

Nedenfor finder du en beskrivelse af Faciliteringsuddannelsen. Men der er selvfølgelig også mulighed for at få noget skræddersyet til netop din organisation.